Potilaan oikeudet ja potilasasiamies

Koko Sydänkeskuksen toiminnan kantavana ajatuksena on ihmisten auttaminen sydänsairauden äärellä. Tätä ajatusta toteutamme päivittäin ihmisiä kohdatessamme. Keskeisin tavoitteemme on hoitaa ja kohdella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Varmistamme, että asiakas tulee palveluketjun kaikissa vaiheissa kuulluksi ja huomioiduksi sekä saa asiantuntevan avun ja jatkohoito-ohjeet nopeasti ja selkeästi. Meillä on aito halu auttaa.

Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista määritellään, että Sinulla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Sinulla on oikeus päästä kiireettömään hoitoon hoitotakuun mukaisessa ajassa ja kiireelliseen hoitoon nopeasti. Sinun ja hoitoosi osallistuvien pitää olla yhtä mieltä hoidosta. Sinulla on myös oikeus kieltäytyä hoidosta. Sinulla on oikeus saada selvitys terveydentilastasi, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hoitoosi liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä hoitopäätökseen. Asiat tulee kertoa niin selkeästi, että ymmärrät ne. Jos sinulla ja terveydenhuollon henkilökunnalla ei ole yhteistä kieltä, sinulle on järjestettävä tulkki, jos se on mahdollista. Sinulla on oikeus tarkistaa omat potilaskertomuksesi ja tarvittaessa pyytää niihin oikaisua. Terveystietojesi on pysyttävä salassa. Sinua ei saa syrjiä terveyspalveluissa asuinpaikan, iän, terveydentilan, vammaisuuden tai muun syyn perusteella.

Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun, Sinulla on aina mahdollisuus tehdä saamastasi hoidosta valitus. Hoitoonsa tai kohteluunsa tyytymättömän kannattaa ensisijaisesti käyttää nopeita ja helppoja valitusreittejä. Avoimella keskustelulla hoitoa antaneen henkilön tai toimistohenkilökunnan kanssa voidaan usein selvittää mahdolliset väärinkäsitykset sekä korjata hoidossa tapahtuneet virheet tai puutteet saman tien, eikä muita toimenpiteitä tarvita.

Potilasasiamies

Jos koet, että avoin keskustelu on riittämätön toimi, voit olla yhteydessä potilasasiamieheen. Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä tulee olla potilasasiamies, joka antaa tietoa potilaalle tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamiehen tehtävänä on tarvittaessa neuvoa ja avustaa potilasta, jos potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Potilasasiamies on puolueeton – hän ei ota kantaa lääketieteellisiin hoitopäätöksiin, eikä anna selvityksiä tai tee ratkaisuja. Hän ei myöskään ota kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko.

Potilasasiamiehenä kaikissa Sydänkeskuksen toimipisteissä toimii Tiina Lehmuskoski. Hänet tavoittaa sähköpostilla tiina.lehmuskoski@nullpotilasasiamies.fi tai puhelimitse 044 559 7777.

Valitus

Potilaalla on aina oikeus tehdä valitus, mikäli hän on tyytymätön Sydänkeskuksessa saamaansa palveluun. Valituksen voi laatia Asiakaspalaute-lomakkeelle, joita on toimipaikassa saatavilla. Valituksen käsittelee ja siihen vastaa terveyspalveluista vastaava johtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Muistutus ja kantelu

Potilaalla tai hänen omaisellaan on myös oikeus tehdä lääketieteelliseen hoitoonsa tai kohteluunsa liittyen kirjallinen muistutus tai kantelu. Muistutus tehdään vapaamuotoisesti ja se tulee toimittaa Sydänkeskukseen. Muistutukseen vastineen antaa toimipaikan terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja.

Mikäli olet tyytymätön muistutuksen ratkaisuun, voit tehdä asiasta kantelun suoraan aluehallintoviranomaiselle tai Valviraan ja siihen käytetään kantelulomaketta www.valvira.fi. Potilasasiamies antaa tarvittaessa lisätietoa muistutukseen ja kanteluun liittyvissä asioissa.

 

Kysythän aina, jos Sinulle on jäänyt hoitoosi liittyen jotain epäselväksi – henkilökuntamme auttaa mielellään!